09.02.2019

Политика за поверителност и защита на личните данни при използването на уеб страницата ни www.denex.bg

„ДЕНЕКС МД” ООД е търговско дружество регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204822810, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул.”Хан Крум” № 44, e-mail: denex_md@abv.bg и е администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

Дружеството обработва личните данни събирани по време на посещението Ви на нашата уеб страница поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво. Защитата на личните данни и сигурността са включени в корпоративната ни политика.

Тази политика за сигурност има за цел да Ви предостави изчерпателна информация на ясен и достъпен език, за това какви действия се извършват с личните данни, които представяте на „ДЕНЕКС МД” ООД (наричано по-долу за краткост Дружеството).

-Какви лични данни събираме за Вас?

-Каква е целта на тяхното събиране?

-За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?    

-С кого споделяме личните ви данни?

-Как ви уведомяваме за промяната на нашата политика за сигурност?

-Какви са вашите права относно предоставените лични данни?

С тази политика за сигурност Дружеството декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на националното и европейско законодателство.

Какви лични данни събираме?

1.Физическа идентичност : имена, телефони за връзка, електронен адрес на подателя (вашият e-mail).

2.Технически данни, които автоматично се събират при посещение на уеб-страницата – IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата.

3.Бисквитки /cookies/ – за идентифициране на браузъра или устройството ви, от което посещавате нашата уеб страница.

Обработването на личните данни включва : събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване и всички други действия, които се извършват с вашите лични данни. Дружеството събира личните ви данни на договорно основание, т.е., за да изпълни договорните си задължения по предоставяне на информация и качествена консултантска услуга в сферата на счетоводни, данъчни, трудово-правни, осигурителни, финансови, търговско-правни и други консултантски дейности, осъществявани от Дружеството.

 Дружеството събира личните ви данни само след полученото изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие за целите на обработването, като маркетингови цели или получаване на рекламни бюлетини. Съгласието си за предоставяне и обработване на личните ви данни, както и изричният отказ се предоставя и можете да направите при посещение в офисите на дружеството или на уеб страницата ни.

За каква цел събираме личните ви данни?

Получените от нас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към вас, произтичащи от запитвания за платени или безплатни консултации, извършване на услуги по договори, включително, но не само:

-за да ви предоставим услугите/продуктите, които предлага Дружеството;

-за да ви осигури достъп до нашата уеб-страница, като за целта ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от вас критерии;

-за да отговорим на вашите запитвания, мнения и препоръки;

-за да ви изпращаме информация, свързана със специални кампании и нови наши продукти и услуги.

По какъв начин обработваме данните?

За да предоставим продукти и услуги, дружеството обработва /събира предоставените от вас лични данни относно лична, икономическа, социална идентичност по следните начини:

-чрез попълване от ваша страна на бланкетни анкети в нашият сайт, заявления, формуляри и декларации, които са ви предоставени от служители на Дружеството в офисите ни;

-при актуализиране на данни по ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда;

-при обработване на информация за вашите посещения на уеб порталите на Дружеството;

-чрез обработване на информация за IP адреси, cookies, операционна система и тип браузер.

Колко време съхраняваме и обработваме вашите данни преди да ги унищожим?

Срокът за съхранение на личните данни е различен. Вашите лични данни се съхраняват от нас в срок от 5 години от отпадане на договорното основание, ако обработваме личните данни на договорно основание. След изтичане на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване на съхранението на личните ви данни, информацията за вас се унищожава. От нашата система перманентно се изтриват записите за вас, както и се унищожават хартиените досието, съдържащи личните ви данни.

На кого можем да предоставяме личните ви данни?

Дружеството се задължава да не предоставя личните ви данни без вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато това е необходимо за изпълнение на поети договорни отношения към вас.

За изпълнения на поети договорни или пред договорни отношения с вас, Дружеството е възможно да разкрие/предостави личните ви данни на следните категории лица:

-дружества извършващи куриерски услуги;

-компании, предоставящи хостинг услуги, свързани с тази уеб-страница.

-задължителни институции (Компетентни органи), на които се дължи предоставяне на лични данни по Закон (НАП, НОИ, МВР, ДАНС и др.) в изрично изброените в Закона случаи.

Дружеството има право да разкрива и предава личните ви данни на дружества намиращи се извън територията на страната, доколкото съществува легитимен интерес, свързан с обработката на личните ви данни за вътрешни административни цели. Това и всяко друго предаване се извършва при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните ви данни.

Има ли други случаи, в които можем да споделяме личните ви данни?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

-по искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на личните данни;

-по искане на компетентните органи, съгласно действащото законодателство на Република България и на ЕС.

Какви са вашите права относно предоставените лични данни?

В спазване на българското и европейско законодателство, вкл.Регламент /ЕС/ 2016/679 на ЕС и на Съвета  /Общ регламент за защита на личните данни GDPR/ относно защитата на личните данни, можете да упражнявате следните права:

-Право на достъп до личните данни, които Дружеството обработва за вас и да получите копие от тях;

-Право да искате от Дружеството коригиране, в случай, че установите неточности или необходимост от актуализация на личните ви данни;

-Право да искате блокиране на личните си данни или ограничаване на обработката на личните данни, в определени от закона и регламента случаи;

-Право да искате заличаване, т.е. изтриване на личните ви данни от Дружеството, в случай, че са налице условията за това;

-Право да възразите срещу обработването на личните ви данни за целите на директен маркетинг, като използвате линк за „отписване”, който сме поместили във всеки мейл, изпратен до вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;

-Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица, като влезнете в личния си профил на уеб страницата ни и премахнете отметката, касаеща предоставянето на лични данни на трети лица;

-Правото, когато пожелаете да оттеглите даденото от вас съгласие личните ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие, например за маркетинг;

-Правото да отправите заявка за преносимост на личните ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общо употребяван;

-правото да отправите жалба или молба за защита на правата си пред Комисия за защита на личните данни, в случай, че са налице предпоставки за това.

Тези политики за поверителност са приети и в сила от „ДЕНЕКС МД”ООД от май 2018г.